1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen

1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen
1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen
1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen
1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen
1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen
1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen

1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen
Pound Coin ET TUTAMEN DECUS.
1983 One Pound Coin Old Style (£1) Writing on the edge Decus Et Tutamen